Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Regulamin

I.    Definicje:

1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu
w sklepie internetowym soda-system.pl.
2. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera transakcję kupna-sprzedaży, jak również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
która kupuje produkt niemający w przeważającym stopniu związku z tą właśnie działalnością.
3. Sklep Soda-System (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.soda-system.pl, za pośrednictwem, którego Klient może
kupić produkty.

II.    Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy sklep.soda-system.pl, działający pod adresem www.sklep.soda-system.pl z siedzibą przy ul. Nagórnej 73, 62-600 Koło wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6661986188, REGON 301423147

III.    Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego soda-system.pl

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego
albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego soda-system.pl może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone
zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego sklep.soda-system.pl.

IV.    Informacje o towarach i ceny

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu soda-system.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego
towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Ceny produktów podawane są w złotych polskich są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie
według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży
4. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy dotyczące produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

V.    Zamówienie Produktów, Zawarcie Umowy sprzedaży, Dostawa produktu

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.soda-system.pl, a następnie dokonać
wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym sklep.soda-system.pl i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2. W celu złożenia zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Sklep.
3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu potwierdzającą wszystkie istotne elementy
zamówienia (złożenia oferty przez Klienta). Po zweryfikowaniu oferty przez Sklep, wysłana zostanie do klienta druga wiadomość  e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostaje przekazane do realizacji. Z tym momentem zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu (przyjęcie oferty).
W razie odmowy przyjęcia oferty Klient otrzymuje wiadomość email z informacją o odmowie przyjęcia oferty.
4. W przypadku niedostępności danego produktu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu wraz z informacją
o konieczności potwierdzenia jego realizacji przez Sklep kolejną wiadomością e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia oferty przez Sklep,
co zostaje potwierdzone kolejną wiadomością email potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5. Zapłaty za towar, można dokonać:
a. osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b. przelewem elektronicznym, bankowym,
6. Cena sprzedaży zostanie powiększona o ewentualne koszty manipulacyjne wynikające z wyboru danej opcji płatności wskazane podczas procesu wyboru przez Klienta
i zostanie uwidoczniona przed potwierdzeniem zamówienia.
7. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia do momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści p. V ust. 3 (odwołanie oferty).
W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu mailowo na adres sklep@soda-system.pl.
8. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
9. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez soda-system.pl jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski transportem własnym lub przesyłką kurierską, realizowaną przez firmę Kurierską.
10. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie,
Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
11. Koszty dostawy określone podczas procesu składania zamówienia w całości pokrywa Klient, chyba że informacje podane w danej informacji handlowej stanowią inaczej.
Wysokość kosztów dostawy jest dodatkowo widoczna w zakładce Wysyłka.
12. Przeliczony finalnie koszt dostawy zostanie przesłany Klientowi do finalnej akceptacji.
13. Dostawy o wadze powyżej 200kg wyceniane są indywidualnie
14. Nieodebranie przesyłki przez klienta, z przyczyn niezależnych od działania Sklepu i zawinionych przez klienta powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu.
Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki. Nieodebranie przesyłki z przyczyn niezależnych od działania Sklepu nie wyłącza obowiązku zapłaty za zamówiony towar. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy Klient przed otrzymaniem przesyłki odstąpił od umowy.
15. Towar staje się własnością kupującego w chwili:
a. odbioru towaru w oddziale
b. odbioru towaru od kuriera doręczającego
c. podjęcia towaru ze wskazanego przez kupującego paczkomatu
d. wydania towaru kurierowi zamówionemu przez kupującego

VI.    Uprawnienie do odstąpienia od umowy, Zwrot towaru


1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty odbioru towaru.
2. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 1) sprzedaży na adres:
F.H.Soda-System Fabijańska Anna , ul.Bosa 4/6 lok.4 ,60-125 Poznań
4. Wskazany w p. VI ust. 1 powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi towaru.
a. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu).
Z wysokim prawdopodobieństwem można przyjąć, że „zmianą konieczną w granicach zwykłego zarządu” nie będzie spowodowane przez
Kupującego: mechaniczne uszkodzenie towaru,
5. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres F.H.Soda-System Fabijańska Anna, ul. Bosa 4/6 lok.4, 60-125 Poznań
6. Koszt odesłania towaru ponosi Konsument.
7. W ciągu dwóch dni roboczych Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli nie ma przesłanek wyłączających skuteczne wykonanie ustawowego prawa odstąpienia,
zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Konsumenta. Konsument powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej.
8. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu 14 (czternastu) dni, stosownie do obowiązujących przepisów.
9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Powyższe dotyczy  m.in. obejm, opasek , taśm wyprodukowanych pod indywidualne zamówienie klienta.

VII.    Reklamacja, gwarancja, rękojmia

1. F.H. Soda-System jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta,
w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2. Niezależnie od praw konsumenta wynikających z ustawy opisanej w ust. 1 produkty posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Polski.
Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta.
3. F.H.Soda-System ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie
z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej,
wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy odesłać , na adres F.H.Soda-System Fabijańska Anna, ul. Bosa 4/6 lok.4, 60-125 Poznań
5. Wskazane jest równoczesne podanie numeru zamówienia lub numeru faktury, rodzaju niezgodności, oczekiwań dotyczących sposobu realizacji naszych zobowiązań,
6. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Konsument ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
7. Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje
się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

VIII.    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. F.H. Soda-System podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej
i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
2. W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient uprawniony jest niezwłocznie powiadomić F.H.Soda-System wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach
w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
F.H.Soda-System Fabijańska Anna, ul. Bosa 4/6 lok.4, 60-125 Poznań
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez F.H.Soda-System w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do F.H.Soda-System
6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
7. O wynikach rozpatrzenia reklamacji F.H.Soda-System niezwłocznie poinformuje Klienta.

IX.    Odpowiedzialność

1. F.H.Soda-System nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym,
urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu
sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
3. F.H.Soda-System  nie ponosi odpowiedzialności za:
a. utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie F.H.Soda-System
b. skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
d. treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia, których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.soda-system.pl,
e. za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
4. F.H.Soda-System  nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich,
za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
5. F.H.Soda-System zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta, w szczególności gdy nie naruszy to sytuacji prawnej Klienta w związku z zawartymi umowami.

X.    Pozostałe prawa i obowiązki

6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
7. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta lub zgłoszenie żądania usunięcia konta F.H.Soda-System, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta F.H.Soda-System rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
8. F.H.Soda-System chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej;
podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e. korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich
dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności)i wszelkich przysługujących im praw,
f. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego sklep.soda-system.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
10. Klient może niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad
określonych w niniejszym regulaminie.
11. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.soda-system.pl, w szczególności prawa autorskie,
nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują F.H.Soda-System lub podmiotom, z którymi F.H.Soda-System zawarł stosowne umowy.

XI.    Ochrona danych osobowych


12. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym sklep.soda-system.pl i zaznaczenie właściwej rubryki w formularzu wyświetlonym w toku procedury zakupu albo rejestracji użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę F.H.Soda-System danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami) w celu realizacji niniejszej
umowy oraz obsługi zakupów dokonywanych przez klienta. Klient może wyrazić również zgodę na wysyłkę przez F.H.Soda-System lub inne osoby upoważnione przez F.H.Soda-System informacji handlowych i marketingowych na zasadach opisanych w odrębnym oświadczeniu.
13. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Opineo Sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią
o dokonanej transakcji w Sklepie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997) w ramach programu
Ceneo Zaufane Opinie oraz Opinie. Sklep przekazuje do Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. jedynie adres e-mail klienta i numer zamówienia
aby możliwe było wysłanie drogą elektroniczną ankiety dot. jakości obsługi w Sklepie. Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. zobowiązuje się do
wykorzystania otrzymanego adresu e-mail jedynie do wysłania ankiety i komunikacji z klientem w ramach obsługi programu Ceneo Zaufane Opinie oraz
Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)
14. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.soda-system.pl. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać oraz żądać ich usunięcia. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


XII. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu


15. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. F.H.Soda-System nie jest dostawcą tych treści,
a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów F.H.Soda-System oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością
16. Klient oświadcza, że:
a. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,
b. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
c. wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz F.H.Soda-System, jak również upoważnia F.H.Soda-System do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
17. Klient nie jest uprawniony do:
a. zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
b. zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
18. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób
trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
19. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:
a. zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
d. pozostawać w sprzeczności z interesem F.H.Soda-System (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu
konkurencyjnego w stosunku do F.H.Soda-System lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajów (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej,br> etnicznej, naruszające uczucia religijne).
20. F.H.Soda-System zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, co, do których, opierając się na wiarygodnych doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub
uszczerbek dla dobrego imienia F.H.Soda-System. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że F.H.Soda-System nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej
kontroli zamieszczanych treści.
21. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez F.H.Soda-System umieszczonych przez niego treści.
22. W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub
przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub
F.H.Soda-System działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient może zostać zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez F.H.Soda-System.

XIII. Spory

23. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.Soda-System, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie
z postanowieniami właściwych przepisów.
24. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H.Soda-System, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę F.H.Soda-System.


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane
od Ciebie płatności. Jedyny koszt jaki ponosisz to odesłanie paczki do nas. W celu odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie formularza odstąpienia
od umowy zamieszczonego poniżej.


Przesyłkę nadaj na adres:
F.H.Soda-System  Fabijańska Anna
ul. Bosa 4/6 lok. 4
60-125 Poznań

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta
w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Powyższe dotyczy m.in. obejm, opasek , taśm wyprodukowanych pod indywidualne zamówienie klienta.

Należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy który znajduje się pod tym linkiem

Witryna stworzona na platformie